Татикара биография

Тәтіқара – Абылай ханның тұстасы. Қалмаққа қарсы жорыққа қатысып, сол жорықтарды жырлаған ақын. Шоқан Уалиханов Тәтіқараның кезінде ірі ақын болғандығын айта келіп, оны Абылай қолының жыршысы деп орынды ескертеді және Абылай қолының жаудан сасқан бір шағында айтқан Тәтіқара өлеңінің мазмұнын баяндап береді. Профессор Е. Ысмайылов та Бұхар мен Тәтіқараны өзі көрген жортуыл туралы жырлар шығарған эпик ақын деп санайды. «Ер Тарғын», «Қобыланды» жырларды оқиғаның куәсі болған Сыпыра жырау шығарып, ал онан соң Үмбетей, Тәтіқаралар жырлап таратуы ықтимал – дейді.

Академик Ә. Марғұланның ескертуі бойынша, Тәтіқара жырау – XVIII ғасырдың бірінші жартысында жасаған қазақтың ірі ақыны, жыршы-импровизаторы. Оның өлеңдері мен жырларынан тек ауыз әдебиетінің ерекшеліктері емес, жазба әдебиетке тән сипаттар да байқалады.

Тәтіқара Бөгенбай қолымен қалмаққа қарсы шабуылдарға қатысып, өзінің жалынды жырларымен күреске аттанған. Шайқастың нақ ортасында жүріп, халықтың көңілін көтеріп, жігерін оятып отырған. Мысалы, оның бір жыры «Қамыстың басы майда» деп басталады. "Әдебиет және Искусство” журналында 1946 жылы (7–8 сандары) жарияланған, бір өлеңінің шығу тарихы осындай. Ол қазақ қолының қысылшаң жағдайға ұрынған кезінде, жауынгерлердің ерлік намысын ояту ниетінде айтылған жалынды сөз:

Қамыстың басы майда, түбі сайда,
Жәнібек Шақшақұлы болат найза.
Алдыңнан су, артыңнан жау қысқанда,
Ер жігіттің ерлігі осындайда.

Мұнда Тәтіқара қол бастаған батырлар ісін, олардың ерлік дәстүрін үлгі ете сөйлеп, қалың қолды ілгері ұмтылуға үндейді. Алдағы судан да, жаудан да тайынбай, батыл шабуылға бастайды. Қазақтың қайтпас батырларының аттарын атап, олардың өшпес даңқтарын үлгі етеді.

Тәтіқара – кезіндегі шындықты жасырмай жырлаған батыл ақын. Ол Абылай бастаған қолдың жаумен кейбір айқаста табансыздық көрсеткен жерлерінің де болғанын жасырмайды.

Кейбір қолжазба деректерде Тәтіқараны Абылайға сын сөздер айта білген батыл ақын етіп танытады. Асылы, Тәтіқара да Бұхар сияқты ханның астам көңілін басарлық ауыр сөздер айтуға батылы жеткен, беделді адам болса керек. Кей тұста ақын Абылайды жақтаушыдан гөрі әшкерелеуші, сыншы болып танылады. Әр тұста ол хан жағында бола бермеген. Батырлар жағын, әсіресе Олжабайды қолдаған. Ал Олжабай мен Абылай немесе Бөгенбай мен хан арасы ашылғанда түгел өзгеріп, халық мұңын көтеріп отырған. Абылайға көңілі қалған тұста. Ол өзінің үскідей өткір тілін қадап, оның кемістігін бетіне басады. Абылайдың асқан, тасқан көңілін басуды қолдап "қан талауға” салуды керек қылады.

Үш жүздің баласы
Ақылдасып қолдасып
Хан көтеріп еді —
Үш жүздің баласын
Бір ұлындай көрмеді.
Ат құйрығын күзеңдер,
Аллалап, атқа мініңдер,
Ханталау қылып алыңдар!

Ақынның бұл сияқты батыл әрекеттері, әрине, ханға ұнамайды. Асылы, осындай, өктем сөздерден кейін Тәтіқара мен хан арасы алшақтайды. Халық аңызы бойынша, Тәтіқара сарай маңынан біржола қуылып, жасы ұлғая келе жоқшылық көріп өледі. Тәтіқара шамамен 1780 жылдары 75 жаста дүние салады. Тәтіқара ішер асқа, қонақасыға, қонар қонысқа зар болып, өз еңбегімен күнелткен, қара лашықты кедей болып, қиындық көріп өлген, сонда да ешкімге бас имей өткен, өткір тілді шешен ақын болған.

—>Приветствую Вас Гость

—>

—>
—>Категории раздела —>
—>
История Казахстана. Древний период [22]
История Казахстана. Средние века [49]
История Казахстана. Новое время [40]
История Казахстана. Новейшее время [45]

—> —> —>

—> —>Меню сайта —>
—>
—>

—> —>

—> —>Статистика —>

Казахские жырау

Можно скачать эту таблицу в формате Microsoft Word здесь

Коркыт-Ата

Кетбуга, Котан, Сыпыра-жырау, Асан-Кайгы

Кюй «Ел айырылган» («Разъединение народа»)

Кюй «Сагыныш» («Тоска»)

Доспамбет, Жиембет, Маргаска, Шалкииз, Ахтамберды, Бухар-жырау

Легендарные эпосы. У каждого народа есть легенды, в которых они отражают свои мечты, веру и надежды. Содержание эпосов отражает определенные исторические события, овеяно ореолом мечты, верой в победу сил добра над злом.

В своих эпосах народ пытался отгадать тайну зарождения жизни, возникновения земли и неба, названий окружающей местности. Например, созвездие Большой Медведицы в разные исторические эпохи имело разные названия: "Семерка”, "Семь Старцев”, "Семь Разбойников”. Названия этого созвездия связаны с пастушеским бытом, ночной охраной стада. Народ свою хозяйственную деятельность связывал с положением Солнца относительно Плеяд, ибо неумение ориентиро­ваться по звездам приводило к трагедиям. Так, купцы, перепутав Венеру с Юпитером, сбились с пути, и караван погиб. Этот случай лег в основу эпоса "Гибель ослов”.

А в эпосе "Кобланды батыр” мы сталкиваемся с названием месяца "Кауысты”, давно забытым народом:

Не декабрь, Кауысты Заставил звенеть голос,

Приблизил удаленное И оправдывал надежды —

Не успело солнце сойти с зенита,

Как Бурыл наладил свой бег.

Или: Начало зимы — Кауысты.

И рожденный батыром — Кобланды У озлобленных врагов Не оставил голов на плечах.

Конь Бурыл не похож на других коней в эпосах — одним прыжком преодолевает месячное расстояние, копытами превращает скалы в грязь, дает советы хозяину.

Наличие в эпосах названий местности, так же как появление жузов, подтверждает этнографически происхождение событий, придавая им чувство реальности.

Акыны-жырау XV—XVI вв. Казахские жырау ведут свое происхождение от певца-импровизатора Сыпыры-жырау (XIV в.), жившего на западе Казахстана в тюркоязычном племени. Устно- поэтическая традиция сохранила толгау в различных преданиях и героических эпосах. Имена Ер Таргын, Едиге стали синонимами человека, заботящегося о благополучии народа, его защитника.

В XV в., в период образования Казахского ханства, появились имена известных жырау: Асана Сабитулы, Ко дана тайши, Казтугана Суйиншиулы. В устном народном творчестве имя Асана связано с ханом Жанибеком. Когда ханы Жанибек и Керей стали переезжать в Семиречье, Асан обвинил их в том, что они ни с кем не посоветовались:

В степях, полных оленями,

В водах с играющей рыбой,

. В Жеме не провел совета,

Из Жема народ увел.

. В Оиле не провел совета,

Из Оила народ увел.

. Проклятие нашему походу, *

Если в Едиле и Яике Одно лето отдыхал,

Одну зиму зимовал,

Ты бы руки опускал,

То в золото, то в серебро!

Однако, отправившись на поиски земли обетованной, Асан заезжает в Жетысу и, увидев красоту и богатства края, восклицает: "На деревьях Жетысу висят плоды”. Посетив район Чу, где размещалась ставка султанов Жанибека и Керея, сказал: "Ей, Чу, тебя назвали не­правильно. Эти густые камыши никогда не дадут народу умереть с голоду”. Вскоре они стали расширять границы территории до Туркестана, побережья Сырдарьи, Центрального Казахстана. Поиски Асаном земли обетованной — такая же философская мечта, как "Утопия” Томаса Мора, "Город солнца” Кампанеллы. Поэтому Ч. Валиханов назвал Асана философом казахского и ногайского народов.

Одним из первых жыршы был отец знаменитого в Дешт-и-Кыпчаке бия Даиркожи — Кодан тайшы. Песен этого жырау в народе почти не сохранилось. Однако его плач и хождение вокруг мертвого тела своего сына дают много исторически ценных фактов:

Зачем тебе нужно было, мой жеребеночек,

Связываться с каракыпчаком Кобланды?

Когда, перевалив за 80, я приблизился к 90,

Зачем надо было ломать мой позвоночник?

Этих детей заблудших ногаев Ты возвращал на праведный путь.

Бегущий источник, горящая свеча В один миг затухли.

С одной стороны, чувствуется, что между родами и племенами были распри, что уже образовалось Казахское ханство и отделились ногайцы. По легенде, Даиркожа был известным бием Абулхаира. За то, что он был справедливым бием, народ прозвал его Акжол би.

Одним из первых жырау в Казахском ханстве был Казтуган Суйшшшулы. Он родился в 1420 г. на берегах Волги близ Астрахани, в знатной семье. До нас дошли три эпоса жырау. В одном из них — "Беспокойся, будь бдительным, народ” — он, как и Асан Сабитулы, восторгается Едилем и Яиком, рассказывает, как они удобны для ведения хозяйственной деятельности:

Места, где верблюжонок Превращается в огромного нара.

Места, где отставшая овца Превращается в тысячную отару.

Где рыба буйствует, как стриган,

А жаба кричит овечкой.

Казтуган тоже скучает по Едилю (Волге) и осуждает переезд:

О, прекрасный мой Едиль!

Не я оставляю его — ты бросаешь.

Пусть будет счастьем для вас река,

Которую я оставляю.

Из жырау XVI в. особую популярность имели Доспамбет и Шалкииз. Доспамбет был родом из знатной семьи крупного воена­чальника, жившего в крепости Азаку в 90-х годах XV в. в нижнем течении Дона. Получил военное образование, участвовал во многих походах. В своих песнях он рисует идеальный портрет воина, отважного батыра, защищающего свою родину:

Где дни, когда садились на гнедых,

Заставляя их ржать.

Где дни, когда держали наготове Отточенные топоры.

Где дни, когда шестиаршинные пики Вонзали в жертв до основания?

Все свои песни (жыры) — "Средь ручьев, на просторе донских лугов”, "В аргамака попала стрела”, "О, край мой милый, Ак Жаик!”, "Тугай, о тугай у излучины рек” — он посвящает все той же патриотической теме.

Шалкииз (1465—1560 гг.) родился на восточном берегу Яика. В поэзии Шалкииза говорится о том, что он часто был рядом с эмиром Ногайского ханства Темиром. Шалкииз жырау вместе с войском ходил в походы на Северный Кавказ, в Крым, на побережья Дона. Оказавшись в центре разборок и междоусобной войны в своем ханстве, он переходит на сторону Казахского ханства.

Казахские жырау XVII— XVHI в. Жиембет Бортогашулы жил в конце XVI — первой половине XVII в. Он был родом из семьи вождей известного племени алшын. Судя по содержанию сохранившихся песен, Жиембет был военачальником и бием-наместником Есим хана. Это подтверждается следующими строками:

Есим, тебя отговорили Искренние мои советы.

С тех пор, как помню, Есим хан,

Я был в твоих руках опорой,

Поддерживал тебя во всем.

Жырау внес свою долю в победу над ойратами в 1620 г. Он участвовал и в подавлении восстания под предводительством Турсына из рода Катаган, который решил создать свое отдельное ханство. Однако между жырау и Есим ханом возникают неприязненные отно­шения. В своем толгау "Приказ твой суров был, Есим хан” он повествует о том, что вступился за своего младшего брата, несправедливо обвиненного ханом, и сам тоже впал в немилость. Согласно другим данным, в 1628 г. после смерти Есим хана он возвратился на родину. Жиембет говорит от имени народа, выступая против Есим хана:

Я в сторону Арки перекочую,

Порву с тобою, ускачу во тьму —

И брошу клич народу своему.

Маргаска жырау также был придворным поэтом Есим хана, сопро: вождавшим его в походах. Даты рождения и смерти поэта неизвестны. Поскольку он был современником Есим хана, значит, жил в XVII в. Известна его историческая песня, посвященная Есим хану, — "Высокий ростом герой Есим”, состоящая из семи тысяч строк. Судя по приве­денным ниже строкам, похоже, что и Маргаска принимал участие в подавлении восстания хана Турсына:

Эй, Катаган — хан Турсын,

Пусть преступника сразит клятва.

С такими словами он обращается к восставшему от имени хана, прибывшего его наказать. В XVIII в. появилась целая плеяда талантливых жырау: Актамберды, Татикара, Умбетей, Бухар.

Актамберды Сарыулы (1675—1768 гг.) родился в Южном Казахстане, в отрогах Каратау, в зажиточной семье. С 17 лет участвовал в войнах между Казахским и среднеазиатскими ханствами. В 1729 г. был приговорен к смертной казни, но совершил побег из-под стражи. 136 Жырау принимал участие и в Отечественной войне (1723—1730 гг.) против джунгар. Он был аксакалом, руководителем рода Среднего жуза. После изгнания джунгар с казахской земли Актамберды руководил размещением казахских родов на их исконных землях. Жырау умер в возрасте 93 лет в местечке Журекты Абайского района нынешней Семипалатинской области. На холме воздвигнут мавзолей, где и похоронен жырау.

Актамберды был продолжателем традиций своих предшествен­ников — жырау Доспамбета, Шалкииза. В песнях Актамберды слышны характерные для них интонации, сравнения, а также его собственное видение происходящего, неожиданно точные метафоры:

Заставив смеяться и ржать,

Сядем ли мы снова на гнедых?

Захватив веревки для пут,

Наденем ли мы белые одежды С золотым воротом и медным рукавом,

С застежкой — воробьиный глаз —

Наденем ли кольчугу?

Жырау мечтает о тех днях, когда охваченные патриотическим поры­вом сарбазы будут биться с врагами, не жалея себя, за свободу своего народа и земли.

Акын Татикара родился у озера Сарыколь, близ Костаная, в семье зажиточного скотовода. Он был любимцем Абылай хана и повсюду следовал за ним. Хан ценил умение Татикары импровизировать в любых обстоятельствах, его остроумие и находчивость, бесстрашие и отвагу. Когда в разгар жаркой битвы Татикара чувствовал, что враг дрогнул, начинал тут же исполнять боевой жыр, вдохновляя воинов на по дв иги и самопожертвование. У акына была еще одна особенность: он в своих жырах говорил о родах-племенах каждого упомянутого воина. Так, в своем жыре "У камыша верхушка редкая, а корень крепкий” он прославляет героизм Бокея — батыра из рода дулатов, Дарипсали и Мандая — из рода уаков и других батыров. Поэтому сохранившиеся песни Татикары имеют огромную историческую ценность.

Умбетай жырау (1706—1778 гг.) родился в нынешнем Ерейментауском районе Акмолинской области. Он хорошо знал устное народное творчество, многие поэмы и эпосы читал наизусть, изучал историю, музыкальную культуру и получил хорошее литературное образование от своего отца Тлеуулы, который сам был жырау, играл на кобызе, за что и получил в народе звание "абыза”, т.е. певца- сказителя.

Умбетай жырау воспевал героизм воинов, рассказывая об их подвигах народу. Так, в жырах "Эй, Актамберды, Кабанбай”, "Бию Бекболату”, "На смерть Богенбая” содержится много исторически ценных сведений.

Бухар жырау Калкаманулы (1693—1787 гг.) был певцом и совет­ником Абылай хана, его бием. Он стал главой Казахского ханства. В одной песне он делится своими мыслями:

Много разбрызганной крови,

Много скота, лишившегося хозяев.

О чем петь, что рассказывать?

Мыслей много, и есть, что сказать.

Размышляет жырау о многом, и главное — о единстве народа. Он имел мужество говорить об ошибках хану Абылаю прямо в глаза, но и справедливости ради хвалил принародно за его добрые дела. Об этом свидетельствуют следующие строки:

На золотом троне Ты объединил три жуза.

Сиротам и вдовам Ничего плохого не сделал.

Справедливо все решал,

Все делал с достоинством.

Эпических поэм, созданных Бухар жырау, много. Они отлично дополняют и раскрывают историю народа.

Таким образом, в XV—XVIII вв. современники истории народа — жырау — были певцами добрых, героических дел страны, вместе с народом переживали трудности, преодолевали их. Жырау являлись не только создателями и распространителями эпических поэм, они были и аксакалами, старейшинами, батырами, полководцами. Жырау выступали также в роли советников, к мнению которых прислуши­вались казахские ханы. Их имена навечно сохранятся в истории казахского народа.

? Вопросы и задания

1. Какое историческое значение имеют эпические легенды?

2. Какие жырау были известны в XV в.?

3. Какие темы затрагиваются в творчестве поэтов-жырау XVI—XVIII вв.?

4. Расскажите о значении жырау в жизни казахского народа.

* 5 . Напишите реферат о творчестве одного из поэтов-жырау.

Share

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *