Ачык сабак

Ачык сабак — мугалимдин педагогикалык тажрыйбасын, окутуучулук чеберчилигин баалоонун формасы. Ачык сабактын планы күн мурунтан түзүлүп, алдын ала предметтик мугалимдердин методикалык бирикмесинде каралат жана мектеп директору же анын окуу иштери боюнча орун басары тарабынан бекитилет. Ачык сабак окуу программасындагы татаал же жаңыдан киргизилген темаларга карата уюштурулат. Ачык сабакта педагогикалык теория менен практиканын биримдиги, окутуунун жаңы технологияларын: алдыңкы методдорду, окутуунун салтка айланбаган формаларын кеңири колдонуу ишке ашырылат. Ачык сабак мектеп практикасында мугалимдер арасында алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтуунун да ийкемдүү жолу болуп саналат. Ачык сабакка атайын чакырылган адамдардын катышуусу максатка ылайыктуу.

Информатика предметинен ачык сабак ,сабактын презентациясы.

Просмотр содержимого документа
«Информатика предметинен ачык сабак 8-класс учун»

Кана балдар машыгууну баштайбыз !

Эч жоопсуз калтырбайт

Этият кыл козунду Бул негизги …

Монитордук жанында негизги блок:

Ал жерде жугурот электро ток

Эн негизги микросхема жайгашкан

Мунун аты аталат . . . …

Жонунда бар баскычы

Ар нерсенин тапкычы

Бул деген физкультура.

Создорду да суротторду,

Тез арада печаттайт.

Эн керектуу инструмент,

Мунун атын . . . дейт.

 • Тапшырмаларга так, туура жооп беруусу
 • Топто активдуулугу
 • Алтын эрежени сактоосу

Упайлар топ боюнча эсептелет:

1-тапшырма: чынжырча оюну

4-тапшырма: компьютердин тузулушторунун группасы боюнча машыгуу

5-тапшырма: каталарды табуу

Компьютердин негизги тузулуштору. Алардын кызматы жана оз ара байланышы

Адамдын информациялык кызматы томондогу информациялык процесстердин 3 тибин аткаруусунда турат .

Демек, бул процесстерди аткаруу учун компьютерге техникалык тузулуштор керек болот.

Алар томондогудой аталат:

Информацияны киргизуу тузулуштору:

Клавиатура- тексттик жана сандык

Чычкан- графикалык маалыматтарды киргизуу же клавиатурага

жардамчы катары колдонулат.

Сканер- графикалык жана тексттик

маалыматтарды компьютерге туз киргизуу тузулушу

Микрофон- ундук маалыматтарды киргизууго жардам берет

Камера- видео маалыматтарды киргизуу тузулушу

 • Информацияны чыгаруу тузулуштору:

Монитор- маалыматтарды чыгаруучу

эн негизги тузулуш

Принтер- тексттик же графикалык маалыматты

кагазга чыгаруучу тузулуш

Калонкалар же наушниктер- ундук маалыматты чыгарат

Маалыматтарды компьютерде иштеп чыгууну микропроцессор же жон эле процессор деп аталган атайын микросхема жузого ашырат. Бул- компьютердин мээси. Ал оперативдуу эстин дискинен берилгендерди чакырат, аларды озуно алат, иштеп чыгат, оперативдуу эске кайрадан жонотот жана ал берилгендерди дискте файл турундо сактайт.

Читайте также:  Радужная форель фото в разрезе

Процессор оасположен внутри блока , которая

называется системным . Кроме него там же находятся

почти все устройства, отвечающие за функционирование

компьютера.( приводы CD-ROM и гибких дисков,

видео.и аудиоадаптеры, жесткий диск, материнская плата

разьемы и т.д.) С ними ты познакомишься в дальнейшем

 • Эс тузулушу

Адам сыяктуу эле компьютердин эсинин да 2 туру бар: ички жана сырткы.

Ички эс- адам жаралгандагы эси, ал эми сырткы эс- сырткы дуйнону таануу аркылуу билим алуу, китеп окуу, музыка угуу ж.б

быстрая энергозависимая небольшая

по обьему память. (ОЗУ))

Сырткы эс- маалыматты узак убакытка

Сактоого мумкунчулук тузот

Две разновидности носителей информации:

магнитные и оптические:

Гибкие диски – дискеты

(Еще один вид внут. памяти –

постоянное запоминающее устройство

Артыкчылыгы- энергияга коз карандысыздыгы

Артыкчылыгы- энергияга коз карандылыгы

 • Суроттор аркылуу информациянын турлорун аныкташат.
 • Эгерде информацияны коз менен кабыл алсак козубузду жабабыз
 • Эгерде информацияны кулагыбыз аркылуу кабыл алсак кулагыбызды жабабыз.
 • Эгерде информацияны даам аркылуу сезсек оозубузду жабабыз.
 • Эгерде информацияны жыт менен кабыл алсак мурдубузду жабабыз.
 • Эгерде информацияны кармап, тийип кабыл алсак кол чабабыз.

Компьютер – бул маалымат менен

ишт өөчү универсалдык машина

Ал маалыматты алуу, бер үү,

иштетүү кызматтарын аткарат.

Компьютердин т үзүлүштөрү киргизүүчү,

чыгаруучу жана сактоочу болуп бөлүнөт .

Туура жоопту таап суроолорго жооп

бергиле. Эгерде суроолорго туура эмес

жооп берсенер конгуроо үнү чыгат, а эгер

туура жооп берсенер кол чабуулар

угулат жана с ү р өт боелот .

C уроолор жана тапшырмалар

Каталыкты табабыз. Компьютердин кайсы тузулушу туура эмес жакта жайгашкан?

Устанавливая рекомендуемое программное обеспечение вы соглашаетесь
с лицензионным соглашением Яндекс.Браузера и настольного ПО Яндекса .

Курс повышения квалификации за 340 рублей!

Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и способы преодоления

Мугалим: Жүндүбаева Гулиза Бактыгуловна. 7-кл

Сабактын темасы: Компьютердин түзүлүшү.

Информатика сабагынын өзөгү болгон, техникалык каражат жанан анын түзүлүштөрү тууралуу балдарга айтып берүү.

Компьютердин түзүлүштөрү жана алардын аткарган функциялары менен окуучуларга тааныштыруу.

3. Өнүктүрүүчүлүк максаты.

Алган билимдерин турмуш-тиричилигинде кеңири пайдалануу.

4.Тилдик максаты: Окуучулар компьютердин түзүлүштөрүнүн аталыштарын орус тилинде билүү жана турмушунда колдонуу.

Көрсөтмө курал: Слайд, сүрөттөр, таяныч барактар.

Сабактар аралык байланыш: математика, тарых, черчение, сүрөт, англис тили, орус тили, кыргыз-тили.

Читайте также:  Фосфор это минерал

Сабактын методу: Түшүндүрүү методу.

Сабактын тиби: Жаңы материалдарды окуп-үйрөнүү, билгендерин жана билгичтиктерин андан ары өркүндөтүү.

Сабактын формасы: Аралаш.

Сабактын жүрүшү: Уюштуруу.

Компьютерди ишке даярдоо

Программалык камсыздоону даярдоо

Өткөн теманы кайталоо:

Балдар, биз өткөн темаларды кайталап эсибизге салып алалы. Кана, балдар айткылачы информатика илими эмнени окутуп үйрөтөт экен?

Информация деген эмне экен?

Информациянын кандай касиеттерин билесиңер?

Жаны темага өтүү

(Архитектура компьютера) — Компьютердин аппараттык жабдылышы

-(Блок питания)- ток булагы

-(Оперативная память)- ыкчам эс

-(Материнская плата)- энелик такта

-( жесткий диск)- Катуу диск (винчестр)

-(дискавод) –DVD-ROM. DVD дисктерин иштетүүчү түзулүш

Компьютердин негизги түзүлүшу

Системный блок – системалык блок. Устройства для обработки информации.

Манитор. Устройство для вывода информации.

Клавиатура . Устройство для ввода информации.

Компьютердин кошумча түзүлүштөрү:

Санарипттик видеокамера, фотоаппарат

Сабакты жыйынтыктоо : Компьютердин аталыштарын бышыктап эсибизге түйүп алуу үчүн алдыбыздагы турган түзүлүштөрдүн атын атап, курайбыз. Компьютердин запчасттары чачылып коюлат. Балдар кармаган запчаттарды атап курап башташ керек.

Үйгө тапшырма: Окуп келүү.

Окуучулардын билимин баалоо.

Коштошуу. Саламатта баргыла!

Мугалим: Жүндүбаева Гулиза Бактыгуловна. 7-кл

Сабактын темасы: Клавиатурада иштөөнүн негиздери.

Клавиатуранын түзүлүшүнүн жана тамгалардын жайгашуусун окутуп үйрөтүү.

Клавиатурада туура кол коюу, туура жазууну жана ар бир кошумча клавишалардын функцияларын окуп үйрөнүү.

3. Өнүктүрүүчүлүк максаты.

Балдарды кызыктыруу менен эс тутумун калыптандыруу.

4.Тилдик максаты: Окуучулар клавиатуранын түзүлүштөрүнүн аталыштарын орус тилинде билүү жана турмушунда колдонуу.

Көрсөтмө курал: Слайд, сүрөттөр, таяныч барактар.

Сабактар аралык байланыш: математика, тарых, черчение, сүрөт, англис тили, орус тили, кыргыз-тили.

Сабактын методу: Түшүндүрүү методу.

Сабактын тиби: Жаңы материалдарды окуп-үйрөнүү, билгендерин жана билгичтиктерин андан ары өркүндөтүү.

Сабактын формасы: Аралаш.

Сабактын жүрүшү: Уюштуруу.

Компьютерди ишке даярдоо

Программалык камсыздоону даярдоо

Өткөн теманы кайталоо:

Биз комптютердин түзүлүшүн билебиз. Ким айтып коет?

Жаны темага өтүү

Бүгүн биз клавиатуранын түзүлүшүн окуп үйрөнөбүз.

Клавиатура-бул информацияны ЭЭМдин эсине киргизүүчү түзүлүш. Негизинен америкалык стандарт боюнча 101 ден 103 кө чейин клавишалуу клавиатуралар колдонулат.

Клавиатура 3 бөлүктөн турат:

Алфавиттик-цифралык түзүлүштөн. (Орус жана латын алфавитинен)

Функционалдык клавишалар F 1, F 2, F 3… F 12 .

Читайте также:  Вест хайленд уайт терьер цена в москве

Для разных программ эти клавиши выполняют различные функции, но некоторые из них стали традиционно одинаковыми, например, клавиша всегда вызывает справку или помощь.

TAB выполняет команду табулирования, т. е. переводит указатель ввода символов в следующее поле.

Переключение регистра (верхний/нижний) производится при удержании клавиши или включении клавиши .

Ctrl — выполняющие вспомогательные функции.

Alt — выполняющие вспомогательные функции.

Enter — завершает ввод команд и данных

Delete — нажатие которой приводит к удалению символа, расположенного справа от указателя.

, предназначенная для отказа от выполненной команды.

. С этой клавиатуры очень удобно вводить цифры и символы арифметических действия.

Үйгө тапшырма: Окуп келүү.

Окуучулардын билимин баалоо.

Коштошуу. Саламатта баргыла!

Добавляйте авторские материалы и получите призы от Инфоурок

Еженедельный призовой фонд 100 000 Р

Устанавливая рекомендуемое программное обеспечение вы соглашаетесь
с лицензионным соглашением Яндекс.Браузера и настольного ПО Яндекса .

 • Жундубаева Гулиза БактыгуловнаНаписать 40256 07.01.2016

Номер материала: ДВ-311931

Международные дистанционные олимпиады «Эрудит III»

Доступно для всех учеников
1-11 классов и дошкольников

Рекордно низкий оргвзнос

по разным предметам школьной программы (отдельные задания для дошкольников)

Идёт приём заявок

Устанавливая рекомендуемое программное обеспечение вы соглашаетесь
с лицензионным соглашением Яндекс.Браузера и настольного ПО Яндекса .

  07.01.2016 649
  07.01.2016 423
  07.01.2016 1815
  07.01.2016 1238
  07.01.2016 495
  06.01.2016 832
  06.01.2016 645

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Share

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *